Hakkımızda


Çukurova Kalkınma Ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Bir kamu kurumu olan Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolünü üstlenen Çukurova Kalkınma Ajansı, bölge planı ve stratejilerine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanan proje ve faaliyetleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yöremizin potansiyelini harekete geçirmektedir. Uygulanan destek programlarının dışında bölgenin yatırım imkânlarının tanıtımı, bölgeye yatırımcı çekilmesi ve yatırım süreçlerinde rehberlik ve danışmanlık yapılması gibi faaliyetleri de yürütmektedir. Sorumluluk alanı Adana ve Mersin olan Çukurova Kalkınma Ajansı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı validir.

Mersin Yatırım Destek Ofisi ve Tek Durak Ofis

Mersin Yatırım Destek Ofisi (YDO) Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde hizmet gösteren bir birimdir. Ana faaliyet alanı bölgenin yatırım imkânlarının tanıtımı, yatırım öncesi ve sonrası süreçlerde yatırımcılara destek olunması olarak belirlenmiştir. Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nde YDO’ların görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır.

 •  İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 •  İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
 •  Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
 •  İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 •  İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 •  Yatırımları izlemek,
 •  Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
 •  Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
 •  Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme, yatırım yeri temininde yönlendirme gibi faaliyetlerin yanı sıra yatırımcıların bürokratik işlemlerine yönelik bir Tek Durak Ofis kurulmuştur. Tek Durak Ofis yatırımcıların ilgili alanlarda bürokratik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, diğer alanlarda yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.

 
 

Mersin Tek Durak Ofisi Bünyesinde Bulunan Kurumlar:

1- Çukurova Kalkınma Ajansı:

 • Çukurova Kalkınma Ajansı başta olmak üzere tüm devlet destekleri ve teşvik sistemi üzerine bilgi verilmesi
 • Tek durak ofisindeki diğer kurumların temsilcileri arasındaki koordinasyonun sağlanması, sistemin incelenerek bürokrasi fazlalığı olan kısımların tespitinin sağlanması
 • Yatırım imkânlarına yönelik ekonomik ve sosyal verilerin yatırımcılara aktarılması

2- Mersin Büyükşehir Belediyesi - Ruhsat İşlemleri

 • Büyükşehir Belediyesine ait iş yerleri ile alakalı ruhsatlar
 • 1. Sınıf Gayrisıhhi müessese ruhsatları ile alakalı işlemler
 • 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi müessese ruhsatları işlemleri ile alakalı olarak ilçe belediyeleri ile koordinasyon

3- Mersin Büyükşehir Belediyesi - İmar İşlemleri

 • Arazi Temini ile ilgili temel bilgiler
 • CBS işlemleri, ilgili teknik analizler
 • İlçe belediyeleri ile ilgili konularda koordinasyon

4- Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı - Yoklama işlemleri

 • Vergi Kaydı / Vergi Levhası İşlemleri
 • E-Tebligat ve İşe Başlama İşlemleri
 • KDV istisnası için belge kontrolü işlemleri

5- Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

 • Ticaret Sicil İşlemleri
 • Şirket Kuruluşu İşlemleri
 • Oda Kaydı İşlemleri

6- Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 • Çevre Etki Değerlendirme süreci işlemleri ve danışmanlığı

7- Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü

 • İstihdam ve İŞKUR destekleri ile ilgili danışmanlık
 • İŞKUR işlemleri

8- Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

 • Sosyal güvenlik ve İşveren servisi işlemleri

9- Mersin Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

 • Yabancı yatırımcıların mülk edinimi ile ilgili işlemler