Hakkımızda


Çukurova Kalkınma Ajansı

Çukurova Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Bir kamu kurumu olan Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolünü üstlenen Çukurova Kalkınma Ajansı, bölge planı ve stratejilerine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanan proje ve faaliyetleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yöremizin potansiyelini harekete geçirmektedir. Uygulanan destek programlarının dışında bölgenin yatırım imkânlarının tanıtımı, bölgeye yatırımcı çekilmesi ve yatırım süreçlerinde rehberlik ve danışmanlık yapılması gibi faaliyetleri de yürütmektedir. Sorumluluk alanı Adana ve Mersin olan Çukurova Kalkınma Ajansı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olup Ajansın Yönetim Kurulu Başkanı validir.

Mersin Yatırım Destek Ofisi ve Tek Durak Ofis

Mersin Yatırım Destek Ofisi (YDO) Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde hizmet gösteren bir birimdir. Ana faaliyet alanı bölgenin yatırım imkânlarının tanıtımı, yatırım öncesi ve sonrası süreçlerde yatırımcılara destek olunması olarak belirlenmiştir. Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği’nde YDO’ların görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır.

  •  İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
  •  İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
  •  Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
  •  İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
  •  İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
  •  Yatırımları izlemek,
  •  Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
  •  Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
  •  Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme, yatırım yeri temininde yönlendirme gibi faaliyetlerin yanı sıra yatırımcıların bürokratik işlemlerine yönelik bir Tek Durak Ofis kurulmuştur. Tek Durak Ofis yatırımcıların ilgili alanlarda bürokratik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, diğer alanlarda yönlendirme ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.